Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Termeni şi condiţii de utilizare

A PLATFORMEI INFORMATICE DE CONCURS DEZVOLTATĂ ŞI IMPLEMENTATĂ DE CĂTRE AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

1. DESPRE APLICAŢIE

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI, cu sediul în București, Bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, Tronson III, Sector 3, cod poștal 030669, tel: 0374 112 714; fax 021 312 44 04,  cod fiscal 12979825, conturi IBAN nr. RO46TREZ23A510103580201X și RO62TREZ23A510103580202X, deschise la Trezoreria Statului Sector 3, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, este coordonator de reformă şi investiţii conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici deţine şi operează o platformă informatică de concurs, platformă dezvoltată în cadrul proiectului – pilot organizat conform prevederilor art. 619 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin implementarea proiectului Transparență și competență în sectorul public, cod MySMIS2014+140086, SIPOCA 870.

Proiectul – pilot, conform prevederilor art. 2 lit.q) din anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă un ansamblu de reguli procedurale cu caracter de testare şi ghidare, aplicabile pe o perioadă determinată, pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiilor publice generale de grad profesional debutant din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice de stat şi teritoriale, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, precum şi a funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.

2. ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin folosirea platformei informatice de concurs acceptați acești Termeni și condiții de utilizare. Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate să modifice acești Termeni și condiții de utilizare oricând, cu scopul de a îmbunătăți platforma informatică de concurs, pentru a reflecta modificări ale modulelor, ale legislației  incidente etc.

Asemenea modificări vor fi aplicabile, în principiu, doar pentru viitor. Orice asemenea modificări vor fi notificate, în prealabil implementării.

Prin continuarea utilizării platformei informatice de concurs, după ce sunt efectuate schimbări ai acestor Termeni și condiții, sunteți de acord să acceptați acele schimbări.

3. DISPONIBILITATEA PLATFORMEI INFORMATICE DE CONCURS

Platforma  informatică de concurs este o aplicație informatică disponibilă la adresa www.concurs-pilot.anfp.gov.ro şi necesită un browser și o conexiune activă la Internet.

Platforma informatică de concurs este disponibilă pentru toţi utilizatorii de dispozitive electronice, cu acces la servicii de internet care sunt interesaţi de participarea la proiectul-pilot şi se înregistrează în platforma informatică de concurs.

Este răspunderea utilizatorilor să-și asigure echipamentul și resursele accesării platformei de concurs, precum și serviciile de accesare a Internetului.

Persoanele interesate de participarea la proiectul-pilot se înregistrează în platforma informatică de concurs, ca utilizator nou, prin accesarea paginii web a acesteia şi completarea unui formular de înregistrare.

Completarea formularului de înregistrare este o condiţie obligatorie pentru crearea contului.

Formularul de înregistrare conţine următoarele informaţii: numele, prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, parola asociată contului, întrebarea de siguranţă şi răspunsul la întrebarea de siguranţă.

Prin completarea formularului de înregistrare, persoana interesată îşi exprimă acordul în ceea ce priveşte acceptarea termenilor şi condiţiilor de organizare a proiectului-pilot, precum şi permiterea primirii de notificări transmise prin platforma informatică de concurs.

După salvarea datelor aferente contului, persoana interesată va primi pe adresa de e-mail furnizată datele necesare pentru validare. Accesul la funcţionalităţile platformei informatice de concurs se acordă doar după validarea contului.

Ulterior validării, persoana interesată poate să îşi creeze profilul individual de concurs prin încărcarea documentelor necesare pentru înscrierea la etapa de recrutare a proiectului – pilot.

4. SCOPUL PLATFORMEI ŞI SOLICITĂRII DE DATE PERSONALE

Platforma informatică de concurs asigură accesul persoanelor interesate de participarea la etapa de recrutare a proiectului-pilot organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum și la etapa de selecție a proiectului-pilot.

Utilizatorul va lua la cunoştinţă natura datelor solicitate în momentul utilizării aplicaţiei.

Datele dvs. cu caracter personal sunt necesare în scopul asigurării accesului dvs. ca persoană interesată de participarea la etapa de recrutare a proiectului-pilot organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum și la etapa de selecție.

În acest sens, se pot identifica două tipuri de date ce intră sub incidenţa datelor personale:

 1. date de acces în aplicaţie, necesare identificării corecte a utilizatorului: numele, prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, adresa de e-mail;
 2. date culese prin completarea şi depunerea dosarului de concurs, precum: datele personale, nivelul studiilor absolvite, etc. fişiere în diferite formate, ce pot fi adăugate în cadrul demersului de constituire a dosarului de concurs.

5. UTILIZATORII DATELOR

Utilizatorii informaţiilor şi datelor primite, precum și cei ce au acces în aplicație sunt, după caz, membrii comisiilor de concurs, membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor, secretarii comisiilor de concurs, secretarii comisiilor de soluționare a contestațiilor, reprezentantului autorizat al centrului de testare avansată, administratorilor platformei şi altor persoane autorizate de conducerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru accesarea aplicaţiei/ gestionarea informaţiilor.

6. PĂSTRAREA DATELOR

Motivele pentru care păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe o perioadă de 5 ani, respectând  termenul privind nomenclatoarele arhivistice, sunt:

 1. 3 ani de la data promovării etapei de recrutare a proiectului-pilot pentru fiecare candidat, întrucât gestionarea grupului de candidaţi care au promovat această etapă a proiectului-pilot se realizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin intermediul platformei informatice de concurs.
  Platforma informatică de concurs oferă posibilitatea candidaților de a opta pentru notificări individualizate cu privire la concursurile pe post.
  După împlinirea termenului de 3 ani, pentru candidaţii care au promovat etapa de recrutare a proiectului-pilot, platforma informatică de concurs blochează automat dreptul de înscriere la un concurs pe post.
 2. datele rămân stocate electronic pe perioada existenţei contului de utilizator şi ulterior desfiinţării acestuia în scopul de a proba în instanţă sau în fața altor autorități publice ale statului abilitate, dacă este cazul.

7. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAŢIEI ŞI CATEGORII DE UTILIZATORI

Platforma informatică de concurs este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, care au cunoştinţele şi posibilitatea de a utiliza dispozitive electronice şi care îşi asumă răspunderea asupra corectitudinii şi valabilităţii detaliilor completate în solicitare.

Transmiterea de mesaje/documente eronate, răuvoitoare, obscene poate conduce la suspendarea dreptului de acces în platformă.

8. CONFIDENŢIALITATE ŞI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici colectează şi prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime, în conformitate cu Termenii şi condiţiile de utilizare a platformei informatice de concurs.

Orice informaţie pusă la dispoziţie de către dumneavoastră, colectată, prelucrată, transmisă de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici atunci când folosiţi platforma informatică de concurs este supusă Politicii de Confidenţialitate a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, inclusă acestor Termeni şi condiţii de utilizare.

Platforma informatică de concurs colectează, prelucrează şi stochează informaţii cu caracter personal (provenite din contul prin care dvs. vă autentificaţi pentru a avea acces la platformă, precum nume, prenume, telefon, e-mail), precum şi informaţiile completate în cadrul demersurilor ulterioare, respectiv depunerea şi completarea dosarului de concurs, participarea la testarea preliminară şi la testarea avansată.

Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei şi furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aţi fost informat şi v-aţi exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca platforma informatică de concurs să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă şi/sau pentru utilizarea acesteia.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile deţinute/transmise de către dumneavoastră cu bună credinţă, asigurând respectarea dreptului la viaţa privată şi a legislaţiei în vigoare.

Potrivit Regulamentului UE 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pune în aplicare măsuri tehnico organizatorice adecvate și oferă garanțiile necesare care să asigure respectarea efectivă a principiilor de protecție a datelor care vă vor proteja drepturile și libertățile începând cu momentul conceperii și în mod implicit.

De câte ori este posibil, se vor utiliza date anonimizate şi statistice despre accesarea şi performanţa aplicaţiei, incidente de securitate, activităţi maliţioase.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin platforma informatică de concurs dezvoltată, nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea datelor transmise sau neactualizate de către dumneavoastră.

9. OBLIGAŢII ÎN PRIVINŢA PROCESĂRII DATELOR PERSONALE

În calitate de operator de date personale, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  are obligaţia legală de a asigura:

 1. Inventarierea datelor cu caracter personal şi colaborarea exclusivă cu furnizorii de servicii care respectă la rândul lor rigorile GDPR.
 2. Păstrarea unei evidenţe a activităţilor de prelucrare a datelor personale În conformitate cu Regulamentul UE 679/ 2016) şi Deciziei ANSPDCP nr.99/ 2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate acele date personale pe care utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării şi completării formularelor de înregistrare disponibile în aplicaţie.
 3. Securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în acest sens, se vor depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea aplicaţiei de către utilizatori în condiţii maximă securitate şi confidenţialitate, existând măsuri adecvate de asigurare a unui nivel de securitate corespunzător riscurilor, incluzând pseudonimizarea, criptarea, capacitatea de a asigura confidenţialitatea şi integritatea datelor, capacitatea de a restabili integritatea datelor în cazul unor incidente de natură fizică sau tehnică. Conform procedurii de notificare în cazul încălcării securităţii datelor cu caracter personal, sesizarea unui astfel de eveniment se va face prin cerere către responsabilul cu protecția datelor la nivelul instituției, la adresa de email: dpo@anfp.gov.ro sau printr-o plângere în atenţia autorităţii de supraveghere ANSPDCP.

10. UTILIZAREA APLICAŢIEI

Prin folosirea platformei informatice de concurs, sunteţi de acord să nu încărcaţi, postaţi, trimiteţi e-mail sau transmiteţi orice material ce conţine viruşi sau alte coduri de computer, fişiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcţionalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicaţie asociat cu platforma informatică de concurs.

De asemenea, vă angajaţi să nu aveţi tentative de acces neautorizat în zone ale serverelor sau reţelelor ce au legătură cu zona nepublică a platformei informatice de concurs.

De asemenea, sunteţi de acord să nu:

 1. pretindeţi că sunteţi altă persoană în timp ce folosiţi platforma informatică de concurs;
 2. folosiţi platforma informatică de concurs în scopuri ilegale;
 3. copiaţi, revindeţi sau exportaţi conceptul, informaţiile şi software-ul asociat cu platforma informatică de concurs .

Platforma informatică de concurs nu promovează şi nu recomandă sau tolerează folosirea aplicaţiei în timpul activităţilor care ar putea pune viaţa utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea de vehicule.

11. COSTURILE DE UTILIZARE ALE PLATFORMEI INFORMATICE DE CONCURS

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici vă pune la dispoziţie platforma informatică de concurs în mod gratuit.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin platforma informatică de concurs, nu este responsabilă de  solicitarea/aplicarea unor costuri suplimentare atunci când utilizaţi platforma informatică de concurs. În cazul în care întâmpinaţi o astfel de problemă, vă rugăm să contactaţi furnizorul dumneavoastră de internet WiFi sau de date mobile. Plata unor asemenea costuri este exclusiv în responsabilitatea dumneavoastră.

Este posibil ca platforma informatică de concurs să nu fie accesibilă în unele ţări, acest lucru depinzând de eventualele restricții de trafic impuse de aceste țări.

12. GARANŢIE ŞI RĂSPUNDERE     

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici dezvoltă şi implementează platforma informatică de concurs în cadrul proiectului – pilot de ocupare a unor funcţii publice.

Documentele administrate/gestionate prin intermediul platformei informatice de concurs sunt sub controlul exclusiv al Agenţiei Naţională a Funcţionarilor Publici.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul platformei informatice de concurs, orice defecţiune, întârziere sau întrerupere apărută în cadrul platformei, orice pierdere sau defecţiune ce poate rezulta din modalitatea de utilizare necorespunzătoare a platformei de către utilizatorii acesteia şi /sau nefuncţionalitatea dispozitivelor folosite pentru accesarea platformei.

Angajaţii (împreună sau individual) din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi persoanele autorizate să utilizeze platforma nu vor fi responsabili în niciun caz pentru pierderea, sau prejudicierea de orice fel, direct sau indirect, rezultată din utilizarea sau  legătură cu platforma informatică de concurs, chiar dacă posibilitatea pierderii sau a producerii prejudiciului a fost menţionată sau nu.

13. RECLAMAŢII

Prin agrearea acestor termeni şi condiţii sunteţi de acord că orice reclamaţie, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare şi incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamaţii echitabile) între dumneavoastră şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în legătură cu platforma informatică de concurs, ce reies sau au legătură cu utilizarea sau cu aceşti Termeni şi condiţii de utilizare, interpretarea sau încălcarea acestora, întreruperea sau valabilitatea, pentru o rezolvare pe cale amiabilă, se transmit online şi/sau la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, având  adresa poștală: Bucureşti, Bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, Tronson III, Sector 3 .

Dacă după 15 zile de la începerea oricărui tip de demers nu se reuşeşte o rezolvare amiabilă, diferendul ce rezultă din aceşti Termeni şi condiţii de utilizare, platforma informatică de concurs sau orice activitate legată de acestea, va fi guvernat şi rezolvat în conformitate cu legile din România, competenţa de soluţionare aparţinând instanţei judecătoreşti competente.

14. GENERALITĂŢI

În cazul în care orice prevedere conţinută în aceşti Termeni şi condiţii de utilizare, este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referinţă şi nu definesc, limitează, interpretează sau descriu scopul acelei secţiuni. Incapacitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni şi condiţii de utilizare nu va constitui renunțarea la acea prevedere sau la oricare alta.

15. CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveţi întrebări referitoare la aceşti Termeni şi condiţii de utilizare sau la utilizarea  platformei informatice de concurs, nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa de e-mail: comunicare@anfp.gov.ro.

Sari la conținut