Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Politica de confidențialitate

1. Introducere

Politica de confidențialitate conține informații despre scopul datelor personale colectate, categoriile de date pe care le prelucram, modul de prelucrare. Abordăm cu responsabilitate prelucrarea datelor cu caracter personal, asigurând un grad înalt de siguranța acestor prelucrări. Prelucrarea datelor dumneavoastră se face în baza unui temei legal și avem datoria de a va informa despre drepturile de care dispuneți. Nu oferim informații unor părți terțe fără a vă informa. Aceste informații sunt importante și trebuie citite cu atenție. Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excede controlului nostru.

2. Cine suntem noi?

Agenția Națională a Funcționarilor Publici având sediul în Bd. Mircea Vodă, nr. 44, Tronson III, sector 3, București, cod poștal 030669, tel. 0374112714, fax: 0213124404, cod fiscal 12979825, în calitate de operator de date cu caracter personal, pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă (denumită în continuare Agenția). Pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri tehnico organizatorice adecvate pentru a proteja informațiile personale.

3. Cine sunteți dumneavoastră?

Conform legislației in vigoare, dumneavoastră aveți calitatea de „persoana vizată”, adică sunteți o persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei informații le prelucrăm. Prelucrările se fac în baza unui temei legal, respectând principiile prelucrării datelor cu caracter personal. Am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea cu noi.

4. Schimbări

Politica de confidențialitate poate suferi modificări în funcție de modificările legislative și de dinamica procesului de organizare și desfășurare, fără a afecta în nici un fel drepturile legale de care dispuneți. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

5, Întrebări și solicitări

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor personale sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări  cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail comunicare@anfp.gov.ro.

6. Angajamentul nostru

Protecția datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luam angajamentul să respectăm următoarele principii:

ANFP respectă punerea în aplicare a măsurilor adecvate și a garanțiilor necesare care să asigure respectarea efectivă a principiilor de protecție a datelor și, prin urmare, a drepturilor și libertăților persoanelor vizate începând cu momentul conceperii și în mod implicit.

Legalitate, echitate și transparență – Prelucrăm datele in condițiile legii. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător. Am adoptat măsuri adecvate pentru a asigura un proces de selecție echitabil adresate tuturor persoanelor care vor dori să participe.

Integritatea datelor și limitarea scopului – Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării și vom prelucra strict doar datele necesare scopului propus. Orice schimbare de scop se va face doar în baza unui temei legal si veți fi informat despre aceste modificări. Adoptăm măsuri tehnico organizatorice adecvate pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și vor fi actualizate în timp util. Rectificarea unor posibile erori se va face fără întârziere pentru a vă proteja drepturile.

Securitate – Am implementat măsuri adecvate de securitate și criptare, astfel încât să asigurăm un grad înalt de siguranță a datelor prelucrate. Prelucrările informatice prezintă întotdeauna un risc în prelucrarea datelor, dar ANFP respectă cerințele legale dând dovadă de responsabilitate în prelucrarea datelor personale și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să respecte principiile de protecție a datelor personale și să integreze garanțiile necesare în cadrul prelucrării, pentru a vă proteja drepturile și libertățile fundamentale.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

7. Ce fel de informații colectăm?

În cazul în care doriți să utilizați platforma noastră informatică de concurs, vi se va solicita să furnizați datele personale în timpul unui proces de înregistrare. Datele solicitate vor include: nume, prenume și adresa de e-mail. Pentru crearea Profilului avem nevoie de următoarele date: CNP-ul, serie și număr carte de identitate, numărul de telefon și adresa de domiciliu, informații privind cariera profesională, precum și documente care atestă studii și certificări.

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, istoricul de navigare.

8. De ce colectăm aceste informații?

Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • Înregistrarea contului;
 • Constituirea dosarului de concurs;
 • Depunerea dosarului de concurs;
 • Verificarea eligibilității dosarului de concurs;
 • Susținerea probelor de testare preliminară și testare avansată, precum și a probelor din cadrul concursului pe post, după caz;
 • Pentru a-ți comunica rezultatele tuturor etapelor de concurs;
 • Pentru a-ți trimite notificări cu privire la proiectul-pilot;
 • Pentru a gestiona profilul înregistrat;
 • Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și facilitățile pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
 • Pentru a ne conforma legislației incidente domeniului de referință;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul art. 467 alin. (3) – (9) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a anexei nr. 9 a aceluiași act normativ, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul 679/2016.

9. Cum dezvăluim datele tale?

Platforma informatică de concurs poate transfera Datele, prin dezvăluirea sau acordarea unor drepturi de acces de la distanță, numai prin intermediul aplicațiilor securizate, unor terțe părți, cum ar fi membrii tuturor comisiilor de concurs/de soluționare a contestațiilor, care acționează în calitate de împuterniciți, procesând date cu caracter personal pentru și în numele Agenției.

Vom transfera Date către terțe părți exclusiv în măsura necesară îndeplinirii Scopurilor de Prelucrare aplicabile pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și procesate.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în Scopurile de Prelucrare descrise în această Politică de Confidențialitate pot fi stocate pe servere situate în România.

Agenția poate dezvălui Datele pentru a respecta prevederile legale sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități publice. Agenția va putea, de asemenea, să divulge informațiile, dacă consideră, cu bună-credință, că este necesar pentru a preveni sau împiedica săvârșirea unor fraude sau limitarea consecințelor acestora, pentru a proteja Agenția și angajații săi sau pentru a respecta Termenii și Condițiile de utilizare.

10. Pe ce perioadă stocăm datele?

Datele cu caracter personal colectate și utilizate vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani de la înregistrării profilului sau orice altă perioadă mai lungă impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligații de păstrare a documentelor sau solicitări ale autorităților publice.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi:

 • șterse sau distruse; sau
 • transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau regulament aplicabil privind păstrare a înregistrărilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru crearea Contului dumneavoastră vor fi șterse imediat, în cazul în care închideți contul.

11. Ce măsuri de securitate am luat?

Ca parte a administrării Platformei, am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea Datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate. În plus, procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice.

Veți fi notificat în termenul legal dacă va exista o încălcare a securității datelor cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

ANFP asigură capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică.

12. Care sunt drepturile tale?

 • Dacă vi s-a solicitat consimțământul aveți dreptul legal de retragere dacă doriți (exprimat în scris în cuprinsul formularului de înscriere pentru extrasul de cazier judiciar, și pentru prelucrarea datelor în scopuri statistice și de cercetare).
 • Dreptul de a fi uitat.
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale.
 • Dreptul de acces asupra datelor.
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete.
 • Dreptul de ștergere informații din profilul personal.
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator.
 • Dreptul de a te adresa justiției.
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere, dacă există un motiv întemeiat.

Te rugăm să reții că:

 • Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail comunicare@anfp.gov.ro.
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 15 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

13. Întrebări, solicitări și exercitarea dreptului

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor personale sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail comunicare@anfp.gov.ro.

Politica de confidențialitate respectă Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și prevederile OPANFP nr.5/2023.

Sari la conținut